شماره وارد شده در این کادر به منزله شماره نهایی و آزاد بودن شماره درخواستی شما نمی باشد. شما شماره مورد نظرخودتان را به ما اعلام می کنید در صورتی که شماره قابل ثبت باشد همین خط ابری برای شما ثبت می شود و در غیر این صورت برای شماره جایگزین با شما تماس گرفته می شود.

 

فهرست